Jak zacząć

W zasadzie, AviSynth działa następująco: najpierw tworzysz prosty dokument tekstowy ze specjalnymi poleceniami, który nazywa się skryptem, a polecenia odnoszą się do jednego lub więcej klipów video i filtrów, które chcesz użyć. Następnie uruchamiasz aplikację video, taką jak np. VD (VirtualDub), i wczytujesz do niej skrypt. W tym właśnie momencie AviSynth zaczyna działać. Otwiera klipy video, które wskazałeś w skrypcie, uruchamia określone filtry i wyprowadza materiał wyjściowy do aplikacji video. Jednakże aplikacja nie jest świadoma, że w tle pracuje AviSynth. Zamiast tego, aplikacja sądzi, że jest to bezpośredni plik AVI z HDD. 
Ta wersja AviSynth jest ważnym, wewnętrznym uaktualnieniem.

Edycja liniowa
Prostą rzeczą, którą możesz wykonać w AviSynth jest rodzaj edycji podobny do tego co w VD. Skrypty są proste do napisania, ponieważ, jeśli nie chcesz, nie musisz martwić się o zmienne ani o skomplikowane składnie. Dla próby, stwórz plik o nazwie test.avs i umieść w nim następującą pojedynczą linię tekstu:

Version

Teraz otwórz ten plik w jakimś odtwarzaczu video (chociażby w Windows Media Player'ze). Powinieneś zobaczyć dziesięciosekundowy klip video wyświetlający numer wersji używanego AviSynth’a oraz notkę o prawach autorskich. 
Version jest tym co nazywa się "filtrem źródłowym", oznacz to, że zamiast modyfikowania, tworzy klip video. Pierwszym poleceniem w skrypcie AviSynth zawsze powinno być wywołaniem filtru źródłowego.

Do poprzedniego skryptu dodaj drugą linijkę poleceń, tak by skrypt wyglądał następująco:

Version
ReduceBy2

Ponownie odtwórz skrypt w jakimś player'ze. Tym razem również powinieneś zobaczyć notkę o prawach autorskich, jednakże w zmniejszoną o połowę rozdzielczości. ReduceBy2 jest "filtrem transformacyjnym", oznacza to, że pobiera poprzedni klip video i modyfikuje go w jakiś sposób. Możesz łączyć ze sobą wiele filtrów transformacyjnych, tak jak w VD.

Dodaj kolejną linijkę skryptu, powodującą ściemnienie się klipu video do czerni na jego końcu:

Version
ReduceBy2
FadeOut(24)

Ponownie odtwórz skrypt. Klip powinien być taki sam jak poprzedni, ale tylko przez dziewięć pierwszych sekund, w ostatniej sekundzie, powinien spokojnie ściemniać się do uzyskania czerni.
Filtr FadeOut przyjmie numeryczny argument, który wskazuje liczbą klatek podlegające ściemnianiu. Video wytworzone przez filtr Version ma prędkość klatek równą 24 (fps=24, fps: frames per second - klatki na sekundę), więc argument równy 24 dla FadeOut sprawi, iż ściemnianie rozpocznie się w ostatniej sekundzie trwania klipu.
Dużo czasu zajmuje oczekiwanie na rozpoczęcie ściemniania, by skrócić ten czas należy użyć filtra Trim
Klip wytworzony przez Version ma długość 240 klatek (24 fps, 10 sekund). AviSynth rozpoczyna numerację klatek od 0, więc klip posiada numerację klatek od 0 do 239. Filtr FadeOut dodaje jedną, dodatkową klatkę na końcu klip, czyli nasz klip będzie miał numerację klatek od 0 do 240. 

By pozbyć się pierwszych 192 klatek (8 sekund, 192/24=8), zmodyfikuj poprzedni skrypt dopisując kolejną linijkę tekstu:

Version
ReduceBy2
FadeOut(24)
Trim(192,240) # ucina pierwsze 8 sekund

Po raz pierwszy użyliśmy komentarza. Komentarz rozpoczyna się od znaku # i jest aktywny do końca linii (AviSynth ignoruje wszystko co jest po znaku #).
Filtr Trim przyjmuje dwa argumenty oddzielone przecinkiem: pierwszą i ostatnią klatkę, które wskazują na aktywny zakres klatek (pozostała część klipu video jest ignorowana). Jeśli ostatnią klatkę określisz jako 0, będzie to oznaczało "eof" (end of file - koniec pliku), więc powyższe wywołanie filtra Trim mogłoby wyglądać tak: Trim(192,0)
Określanie zakresu klatek w ten sposób jest dosyć żmudne. Jest jednak prostszy sposób. Otwórz częściowo ukończony skrypt w VD lub innej aplikacji, która pokazuje numer wyświetlanej klatki. Możesz również użyć filtra ShowFrameNumber, który wyświetla na każdej klatce jej numer.

W praktyce, bardziej przydatnym filtrem źródłowym niż Version jest AVISource, który wczytuje plik AVI (lub jeden z kilku innych typów pliku) z HDD. Jeśli masz pod ręką jakiś plik AVI spróbuj zastosować te same filtry dla swojego klipu:

AVISource("d:\capture.avi") # oczywiście podajesz swoją ścieżkę dostępu 
ReduceBy2 
FadeOut(15) 
Trim(192,0)

Nawet pojedyncza linia skryptu zawierająca tylko polecenie AVISource może być przydatna przy korzystaniu z aplikacji przyjmujących pliki AVI, które mają wielkość poniżej 2 GB, dzięki temu skryptowi zabezpieczenie to zostanie ominięte (najczęściej dotyczy to materiału DV).

Edycja nieliniowa
Stwórz plik AVS z następującym skryptem:

StackVertical(Version, Version)

Teraz odtwórz go. Rezultat: wyjściowy materiał video zawiera dwie identyczne notki o prawach autorskich, przy czym jedna jest nad drugą. 
Zamiast przyjmowania argumentu numerycznego lub znakowego, StackVertical przyjmuje, jako argumenty, klipy video. W tym skrypcie filtr Version jest określony dwa razy. Każde powtórzenie zwróci kopie klipu Version. Te dwa klipy podane są do StackVertical, który łączy je razem (bez wiedzy skąd pochodzą). 
Jednym z przydatniejszych filtrów łączących jest UnalignedSplice, który łączy video metodą "ete" (end to end - koniec z końcem). Poniższy skrypt wczytuje trzy pliki AVI i łączy je razem:

UnalignedSplice(AVISource("d:\capture.00.avi"), AVISource("d:\capture.01.avi"), AVISource("d:\capture.02.avi"))

Oba filtry, StackVertical i UnalignedSplice, mogą przyjąć więcej niż dwa argumenty, ale nie więcej niż sześćdziesiąt. Jako skrót dla filtra UnalignedSplice możesz użyć operatora dodawania (+). Dla przykładu, stwórz podobny skrypt do poniższego (ma on identyczne działanie jak powyższy przykład):

AVISource("d:\capture.00.avi") + AVISource("d:\capture.01.avi") + AVISource("d:\capture.02.avi")

Teraz przypuśćmy, że przechwytujesz video w aplikacji, która również umożliwia zapis pliku AVI podzielonego na części, ale audio jest w jednym, oddzielnym pliku WAV. Czy możemy coś zaproponować? Oczywiście:

AudioDub(AVISource("d:\capture.00.avi")+AVISource("d:\capture.01.avi")+AVISource("d:\capture.02.avi"), WAVSource("d:\audio.wav"))


Składnia

Przypisanie do zmiennej
Skrypt AviSynth składa się z różnych poleceń, również podobnych do tego:

zmienna = wyrażenie

W przykładzie tym, wyrażenie jest oceniane i w rezultacie przydzielone do zmienna.

wyrażenie

Natomiast tym razem, wyrażenie jest oceniane i w rezultacie przydzielone do specjalnej zmiennej klipu - last. Oznacza to samo co: 

last = wyrażenie

Koniec takiego skryptu zawsze wygląda tak: 

return zmienna

Powyżej zmienna zostanie oceniano i używana jako: "zwróć wartość" skryptu - jest to klip video, który będzie widziany przez aplikację podczas otwarcia pliku AVS. 
Podstawowa forma wyrażenia która wywołuje funkcję jest następująca: 

funkcja(args)

Funkcje klipu zawsze wytwarzają nowy klip video i nigdy nie modyfikują istniejącego. args jest listą argumentów oddzielonych przecinkiem. Lista ta może być pusta (oznacza to przyjęcie domyślnych wartości dla wszystkich lub niektórych argumentów). Jeśli filtr, jako pierwszy argument, spodziewa się klipu video, a argument ten nie jest dostarczony to zostanie użyty klip ze specjalnej zmiennej last
Filtry AviSynth mogą przyjmować nazwy argumentów. Nazwy argumentów mogą być określone w obojętnie jakiej kolejności, a filtr wybierze domyślną wartość dla każdego, który zostanie ominięty. Nazwy argumentów są dodatkowe, ale przy ich wpisaniu wiadomo czego dotyczy dana wartość.

Subtitle("Hello, World!", 100, 200, 0, 999999, "Arial", 24, $00FF00)

poniższy skrypt jest bardziej czytelny dla osoby czytającej skrypt (również w przypadku edycji skryptu, np. następnego dnia):

Subtitle("Hello, World!", text_color=$00FF00, x=100, y=200)

i jak widać w pierwszym przykładzie kolejność argumentów jest z góry określona i nie może zostać zmienione, natomiast w przykładzie drugim, dzięki dodaniu nazw argumentom ich kolejność nie jest istotna.

Alternatywną składnią (zwaną "notacja OOP") dla funkcji klipów jest: 

wyrażenie.funkcja(args), np.: Version.ReduceBy2.FadeOut(15)

jest to równoważne do:

funkcja(wyrażenie, args), np.: FadeOut(15, ReduceBy2(Version))

Jedyną wadą notacji OOP jest to, iż może być użyta tylko z filtrami, które przyjmują jako argument tylko jeden klip video.
Wszystkie funkcje AviSynth wytwarzają określoną liczbę klatek wyjściowych i określoną prędkość klatek (fps). AviSynth, przed wczytaniem skryptu, wie jak długi będzie materiał wyjściowy i jaki będzie miał fps, wylicza to z "wyciętych sekwencji” wszystkich klipów wejściowych. Wyliczane to ma miejsce w trakcie otwarcia skryptu.

Jak już dowiedzieliśmy się z jednego z powyższych przykładów, AviSynth ignoruje wszystko co znajduje się po znaku #, czyli wszelkiego rodzaju komentarze. Twórcy tego narzędzia postarali się również o to, by nie było problemu z wielkością liter, tak więc aViSouRCe jaki i AVISource są równoznaczne. Znak \ jest przydatny przy poleceniu, który jest dłuższy niż jedna linijka tekstu i chcemy go "przerzucić" do następnej linii w określonym miejscu, najlepiej odwzorowują to poniższe przykłady (wszystkie trzy możliwe wywołania tego skryptu, ze znakiem \ i bez, są sobie równoważne):

Subtitle ("Test-Text")

Subtitle (            \ 
"Test-Text")

Subtitle ( \            "Test-
Text")

Zmienne: 
Nazwy zmiennych mogą być dłuższe niż 50 znaków i mogą zawierać litery, cyfry, i podkreślenia (_), ale nie mogą zawierać innych znaków oraz nie mogą zaczynać się cyfrą. Następujące typy zmiennych są wykorzystywane w AviSynth:
clip: klip video (zawiera video i/lub audio)
string: wpisywany jest w cudzysłowach i zawiera wszystkie znaki oprócz znaków cytujących (powodowałoby to błąd, kiedy dana wartość string się kończy kiedy zaczyna) oraz oprócz podwójnych apostrofów
int: liczba całkowita
float: liczba zmiennopozycyjna (ułamek dziesiętny)
val: typ zmiennej, gdy nie wiadomo czy jest to int czy float
bool : przyjmuje wartości TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz)
hexadecimal numbers: liczby całkowite, które rozpoczynają się znakiem $. Przeważnie, tego typu, używa się do określenia koloru, np. $FF8800 jest odcieniem pomarańczowego
global: definicja zmiennej globalnej, która może być użyta przez wszystkie funkcje zdefiniowane przez użytkownika w skrypcie głównym

Poniżej są dwa przykłady wykonujące tą samą czynność, z tą różnicą, że drugi używa zmiennej globalnej:

AudioDub(AVISource("d:\capture.00.avi")+AVISource("d:\capture.01.avi")+AVISource("d:\capture.02.avi"), WAVSource("d:\audio.wav"))

przejrzyściej można to zapisać tak:

a = AVISource("d:\capture.00.avi") 
b = AVISource("d:\capture.01.avi") 
c = AVISource("d:\capture.02.avi") 
audio = WAVSource("d:\audio.wav") 
AudioDub(a+b+c, audio)


Operatory

Dla większości typów zmiennych (clip, int, float, string, bool) możesz użyć następujących operatorów: 
== jest równy 
!= nie jest równy
|| lub 
&&

Dla typów numerycznych (int, float): 
+ dodaje
- odejmuje
* mnoży
/ dzieli
% modulo (reszta z dzielenia całkowitego) 
>= większe lub równe 
<= mniejsze lub równe
< mniejsze 
> większe 

We wcześniejszych wersjach AviSynth, wyliczał wyrażenia od prawej do lewej co dawało błędne wyniki: 

a = 10 - 5 - 5 w rezultacie 10 - (5 - 5) = 10 zamiast (10 - 5) - 5 = 0 !  

Błąd ten został wyeliminowany! Począwszy od wersji 2.53 również mnożenie i dzielenie jest wykonywane od lewej do prawej (zamiast od prawej do lewej)

dla typu string: 
+ dodaje (a raczej scala, jeżeli w dwóch "stringach” jest znak 1 to w wyniku otrzyma się 11)
>= większe lub równe (niewrażliwy przypadek) 
<= mniejsze lub równe (niewrażliwy przypadek) 
< mniejsze (niewrażliwy przypadek) 
> większe (niewrażliwy przypadek) 

dla typu clip: 
+ taki same działanie jak filtr UnalignedSplice 
++ taki same działanie jak filtr AlignedSplice 

dla typu bool: 
?: wykonanie kodu warunkowego 

b = (a==true) ? 1 : 2

oznacza to samo co poniższy zapis:

if (a=true) then b=1 else b=2

Funkcje skryptowe

Danymi wejściowymi i wyjściowym w poniższych funkcjach ni są klipy video, a jedynie zmienne używane w skyrpcie.

Funkcje numeryczne:

Floor (float): rzutowanie float na int Floor(1.2) = 1 Floor(1.6) = 1 
Floor(-1.2) = -2 Floor(-1.6) = -2
Ceil (float): rzutowanie float na int

Ceil(1.2) = 2.0 Ceil(1.6) = 2.0 
Ceil(-1.2) = -1 Ceil(-1.6) = -1
Round (float): rzutowanie float na int

Round(1.2) = 1 Round(1.6) = 2 
Round(-1.2) = -1 Round(-1.6) = -2
Int(float): rzutowanie float na int (w pobliżu zera) Int(1.2) = 1 Int(1.6) = 1 
Int(-1.2) = -1 Int(-1.6) = -1
Float(int): rzutowanie int na float

       
Frac(float): zwraca część ułamkową z float Frac(3.7) = 0.7 
Frac(-1.8) = -0.8
Abs (integer) / Abs(float): wartość bezwzględna Abs(-3.8) = 3.8

Sign(int) / Sign(float): zwraca znak liczby: -1, 0 lub 1

Sign(-3.5) = -1 
Sign(3.5) = 1 
Sign(0) = 0
HexValue(string): rzutowanie hex na string

HexValue ( "FF00" ) = 65280

Sin (float): sinus kąta   
Cos (float): cosinus kąta  
Pi (): zwraca wartość liczby pi   
Log (float): zwraca logarytm dziesiętny   
Exp (float): zwraca liczbę e(e=2.71828...) podniesioną do potęgi danej przez argument   
Pow (float base, float power) zwraca liczbę base podniesioną do potęgi power  
Sqrt (float): zwraca pierwiastek kwadratowy  
Rand([int max] [, bool scale] [, bool seed]): zwraca losową liczbę całkowitą pomiędzy 0 a max domyślnie: max = 32768 
scale = TRUE
( TRUE = tryb normalny, FALSE = tryb modulo) 
seed = FALSE (TRUE = używa czasu jako seed)
Rand(100) = liczba całkowita pomiędzy 0 a 99
Spline (float X, x1,y1, x2,y2, ...., bool "cubic") interpolacja wartość Y w punkcie X używając punktów kontrolnych; powinny być przynajmniej dwie pary x/y. Interpolacja może być użyta w przestrzeni (wynikiem jest spline) lub w linii (wynikiem jest polygon) Spline(5, 0,0, 10,10, 20,0, false) = 5 
Spline(5, 0,0, 10,10, 20,0, true) = 7

Funkcje znakowe:

UCase(string): zwraca argument napisany wielkimi literami UCase("AviSynth") = "AVISYNTH"
LCase(string): zwraca argument napisany małymi literami LCase("AviSynth") = "avisynth"
RevStr(string): zwraca argument napisany w wspak RevStr("AviSynth") = "htnySivA"
StrLen(string): zwraca ilość znaków w argumencie StrLen("AviSynth") = 8
Findstr(string1, string2): zwraca przesunięcie teksu string2 względem tekstu string1 - inaczej, pozycję tekstu string2 w tekście string1 Findstr("AviSynth","syn") = 4
LeftStr(string, length) / RightStr(string, length): zwraca część znaków (licząc od lewej / prawej) o określonej ilości LeftStr("AviSynth",3) = "Avi"
MidStr(string, start [, length]): zwraca znaki zaczynając od kolejności znaku wpisanego w start (pierwszy znak ma start=1) do ustalonej ilości znaków w length lub wszystkie pozostałe znaki (jeżeli length jest nie ustalone) MidStr("AviSynth",3,2) = "iS"
VersionNumber() VersionNumber() = 2.07
VersionString() VersionString() = "AviSynth 2.08 (avisynth.org) 22 nov. 2002"
Chr(int): zwraca postać ASCII   
Time(string): zwraca ciąg znaków w bieżącym systemie czasowym w określonej formie Spis form wyjściowych:
%a skrócone nazwy dni tygodnia
%A pełne nazwy dni tygodnia
%b skrócone nazwy miesięcy
%B pełne nazwy miesięcy
%c bieżąca data i czas
%d dni miesiąca w systemie dziesiętnym (01 - 31) 
%H godziny w formie 24-godzinnej (00 - 23) 
%I godziny w formie 12-godzinnej (01 - 12) 
%j dni roku w systemie dziesiętnym (001 - 366) 
%m miesiące w systemie dziesiętnym (01 - 12) 
%M minuty w systemie dziesiętnym (00 - 59) 
%p wstawia znak A.M./P.M. w formacie 12-godzinnym
%S sekundy w systemie dziesiętnym (00 - 59) 
%U tydzień w systemie dziesiętnym; niedziela jest pierwszym dniem tygodnia (00 - 53) 
%w dni tygodnia w systemie dziesiętnym (0 - 6; niedziela=0) 
%W tydzień w systemie dziesiętnym; poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia (00 - 53) 
%x bieżąca data
%X bieżący czas 
%y rok bez stulecia w systemie dziesiętnym (00 - 99) 
%Y rok ze stuleciem w systemie dziesiętnym
%z, %Z nazwa strefy czasowej
%% znak procentu

W przypadku znaczącego formatu, znak # zmienia jego znaczenie:
%#a, %#A, %#b, %#B, %#p, %#X, %#z, %#Z, %#% - znak # jest ignorowany
%#c pełna forma bieżącej daty i czasu, np.: "Tuesday, March 14, 1995, 12:41:29"
%#x pełna forma bieżącej daty, np.: "Tuesday, March 14, 1995" 
%#d, %#H, %#I, %#j, %#m, %#M, %#S, %#U, %#w, %#W, %#y, %#Y - znak # usuwa wyprowadzane zera (jeśli są), np.: %d - "05", a %#d - "5"

Konwersje (rzutowanie):

Value(string): zwraca wartość string'u Value( "-2.7" ) = 2.7

String(float / int / string): rzutuje liczbę (int, float) na string Subtitle( "Clip height is " + String(last.height) )

Funkcje testowe:

IsBool (var) 
IsInt (var) 
IsFloat (var) 
IsString (var) 
IsClip (var) 

Inne funkcje:
Select(index, item0 [, item1...]): zwraca wartość wskazaną przez index (0=item0); wartości mogą być każdego typu
Defined (var): definicja dodatkowego parametru we własnej funkcji
Default (x, d): zwraca x jeśli Defined(x), w innym przypadku zwraca d 
Exist(filename): zwraca TRUE lub FALSE po sprawdzeniu czy plik istnieje
NOP zwraca NULL, służy do wykonania warunku z nie zwracaną wartością, taką jak import.
Eval (string) 
Apply (func-string, arg,...): Eval("f(x)") jest równoznaczne do f(x), a to jest równoznaczne do Apply("f", x)) 

Funkjcę Eval można została wykorzystana w poniższym przykładzie:

Settings = "352, 288" Eval( "BicubicResize(" + settings + ")" )

Import(filename): wczytuje zawartość innego skryptu AviSynth (importuje tekst innego skryptu) 

By w swoich funkcjach informować o błędach należy użyć funkcji: Assert (bool, string error-message)
Funkcja Try... Catch jest funkcją sprawdzającą, czyli działa w przypadku wystąpienia błędu: 

Try { 
    AviSource("file.avi")

Catch(err_msg) {
    Blackness.Subtitle(err_msg)
}

Funkcje uruchomieniowe
Mamy również do dyspozycji filtry warunkowe, które oceniają skrypt w trakcie przetwarzania klatki, więc można zmieniać wartość zmiennej przed daną klatką. Poniższy, prosty przykład wylicza średnią wartość lumy dla każdej klatki:

Version() # tworzy klip testowy
ConvertToYV12 # potrzebujemy przestrzeni kolorów YV12 
FadeIn(10) # stworzy zmianę w kanałach lumy 
ScriptClip(" Subtitle(String(AverageLuma())) ")  # ocenia Subtitle(...) dla każdej klatki 
                                                                    # dane wyjściowe AverageLuma są rzutowane do
                                                                   # string i wyświetlane na klipie wejściowym
ConvertToRGB # zamiana przestrzeni kolorów na RGB


Funkcje kontrolne

SetMemoryMax(int): ustala maksymalną pamięć, którą wykorzysta AviSynth (w MB)
W kilku poprzednich wersjach domyślną wartością dla tej funkcji była wartość 5MB, która, jak się okazało, była zbyt mała. Jeśli napotkałeś jakiś problem (np. wolna prędkość) spróbuj zmienić wartość tej funkcji na chociaż 32MB. 

SetWorkingDir(string): ustala domyślny katalog dla AviSynth
Nadaje się wyłącznie prosto wczytującym klipom źródłowym, itd. Nie dotyczy automatycznie wczytywanych plugin’ów. Zwraca wartość: 0 jeśli zadanie zostało wykonane pomyślnie, w innym przypadku zwraca -1

Właściwości klipu

Poniższe filtry jako argument wymagają tylko jednego klipu video i zwracają jego określoną właściwość: 
Width(clip) 
Height(clip) 
Framecount(clip) 
Framerate(clip) 
Audiorate(clip) 
Audiolength(clip) 
Audiochannels(clip) 
Audiobits(clip) 
IsRGB(clip) 
IsRGB24(clip)
IsRGB32(clip)
IsYUY2(clip) 
IsYV12(clip) 
IsYUV(clip) 
IsPlanar(clip) 
IsInterleaved(clip) 
IsRGB24(clip)(clip) 
IsRGB32(clip)(clip) 
IsFieldBased(clip) 
IsFrameBased(clip) 
GetParity(clip) 

Nie zapomnij, że filtry te możesz używać z ukrytą zmienną last lub w notacji OOP:

BilinearResize(Width/2, Height/2) 

tak samo jak

BilinearResize(Width(Last)/2, Height(Last)/2) 

tak samo jak

BilinearResize(Last.Width / 2, Last.Height / 2)


Funkcje własne

Możesz zdefiniować swoją własną funkcję. Najlepszym wyjaśnieniem jest poniższy przykład:

Function NTSC2PAL(clip c) 

    Assert(c.height == 480, "NTSC2PAL: klip wejściowy musi mieć wysokość 480 linii")
    Bob(c, height=576)
    return Weave()
}

Funkcję można również zdefiniować tak: 

function TRANSITION(clip clip, int start,               int expo, int overlap) 

    return ( start >= clip.framecount-expo ? 
    \    Trim(clip,start,0) : 
    \    Dissolve(Trim(clip,start,start+expo-1), 
    \        TRANSITION(clip,start+expo,expo,overlap), 
    \        overlap 
    \        ) 
}

Funkcje z więcej niż jednym klipem wejściowym

Poniższe funkcje łączą w określony sposób co najmniej dwa klipy. W poniżej tabeli są tylko właściwości klipów wynikowych. Pamiętaj, że przy jakimkolwiek łączeniu, wszystkie klipy muszą mieć tą samą przestrzeń kolorów i tą samą rozdzielczość.

nazwa filtru prędkość klatek (fps) ilość klatek audio

częstotliwość próbkowania audio
AlignedSplice, UnalignedSplice pierwszego klipu suma klatek wszystkich klipów   zobacz opis filtru pierwszego klipu
Dissolve

  suma klatek wszystkich klipów odjąć wartość argumentu overlap   zobacz opis filtru  
MergeLuma, MergeChroma   pierwszego klipu ostatnia klatka najkrótszego klipu jest powtarzana do końca klipu z pierwszego klipu  
Subtract   najdłuższego klipu    

 

Interleave (fps pierwszego klipu) x (ilość klipów) dwukrotna ilość klatek najdłuższego klipu    

 

Jak widać, funkcje nie są całkowicie symetryczne, jednak pobierają kilka cech z pierwszego klipu.

Plugin'y

Z wymienionymi funkcjami możesz dodać do AviSynth funkcje zewnętrzne. Kolejność funkcji, w przypadku tej samej nazwy jest następująca:
1. funkcje zewnętrzne 
2.
funkcje zdefiniowane przez użytkownika
3. funkcje wewnętrzne

LoadPlugin ("filename"[,...]) 
Wczytuje jeden lub więcej zewnętrznych plugin’ów AviSynth (pliki DLL). 

LoadVirtualDubPlugin ("filename","filtername", preroll) 
Wczytuje pluginy napisane pod VD. "filename" jest nazwą pliku z rozszerzeniem .vdf. Po wywołaniu tej funkcji, filtr, w AviSynth, będzie nazywany "filtername". Filtry VD współpracują tylko z przestrzenią kolorów RGB32. Jeśli video jest zapisane z przestrzenią kolorów RGB24, to będziesz musiał skorzystać z filtru ConvertToRGB32 (nie wystarczy samo ConvertToRGB). Niektóre filtry wyjściowe zależą od poprzednich klatek; dla takich, parametr preroll powinien być ustawiony przynajmniej na numer klatki, która potrzebuje danego filtra do przetwarzania, wypełnienia buforu i/lub do uaktualnienia swoich wewnętrznych zmiennych.

LoadVFAPIPlugin ("filename","filtername") 
Pozwala na wykorzystanie plugin’ów VFAPI. 

Automatycznie ładowane plugin’y i nazwy pierwszeństwa
Możliwe jest umieszczenie wszystkich plugin’ów i skryptów z własnymi funkcjami lub (globalnymi) zmiennymi we wspólnym katalogu, w którym wszystkie pliki z rozszerzeniem .AVS i .DLL są wczytywane na starcie, nie wczytywane i potem wczytywane dynamicznie jako potrzebujący skrypt. Skrypty w tym katalogu powinny zawierać tylko zdefiniowane funkcje i zmienne globalne, a nie główne części obróbki video (mogą spowodować powstawanie dziwnych błędów) oraz nie jest zalecane umieszczenie innego pliku w tymże katalogu.
Katalog jest przechowywany w rejestrze systemowym (oczywiście, klucz rejestru można zmienić). Możesz użyć pliku .REG z następującymi poleceniami, by ustalić ścieżkę dostępu do wspomnianego katalogu (oczywiście, wstawiasz swoją aktualną ścieżkę, niekoniecznie tą samą co jest podana w poniższym przykładzie): 

REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Avisynth] "PluginDir2_5"="c:\\program files\\avisynth\\plugins"

Kolejność funkcji z tą samą nazwą jest następująca: 
1. funkcje zewnętrzne (zawsze mają najwyższy priorytet)
2. funkcje zdefiniowane przez użytkownika (mają wyższy priorytet niż funkcje wewnętrzne, przez co możesz unieważnić jakąś funkcję wewnętrzną)
3. funkcje wewnętrzne
Funkcje wewnętrzne ładują się jako ostatnie, dzięki czemu nie ma konfliktów pomiędzy nazwami filtrów.

Zmiana domyślnych wartości parametrów w filtrach zewnętrznych
Jeśli nie lubisz domyślnych wartości takie jakie są to możesz ustawić własne wartości domyślne. By unieważnić wartości domyślne, najpierw stwórz katalog plugin’ów AviSynth i wprowadź to do rejestru (wytłumaczone w podrozdziale powyżej). Następnie tworzysz plik z wartościami domyślnymi w katalogu z plugin'ami. Dla przykładu, by ustawić domyślną wartość dla highq=false dla MSharpen, stwórz plik o nazwie MSharpen.def i umieść w nim taką linię tekstu:

highq=false

Możesz wypisać kilka parametrów w jednej linii. Nie wpisane parametry przyjmą wartości domyślne podane przez autora filtra. Oczywiście, zawsze możesz unieważnić wartości domyślne w swoim skrypcie, kiedy wywołujesz jej funkcję.


translated by Slim